غرب تهران

سانس ها به صورت ۹۰ دقیقه ای ( یک ساعت و نیمه ) می باشند.

ورود اعضا